لینک های سریع
انگلیسی
 لینک ویژه بیماران
 درمانگاه
 فرم ثیت نام درخواست کار 
 بنیادقلب فارس
 

kowsar

 

 
معرفی مدیریت بیمارستان
 
 

مدیریت بیمارستان کوثر

جناب آقای سید اصغر گلشنی

کارشناس امور بیمارستانی با 36 سال سابقه مدیریت
 

خدمات و سرویس دهی بیمارستان را در چه سطحی ارزیابی می کنید؟
بالاتر از انتظار
در حدانتظار
پایین تر از انتظار