لینک های سریع
بنیادقلب فارس
 راهنمای بیماران 
 بیمه های تحت پوشش 
 انتقادات،پیشنهادات،شکایات
 آدرس بیمه های تکمیلی
 فرم ثیت نام درخواست کار 
درمانگاه

kowsar

 

 

 
ارتباط با ما
 

 

  
شیراز خیابان قصردشت غربی بعداز زیر گذرشاهد بیمارستان کوثر

 
تلفن
 
     
 
آدرس بیمارستان کوثر
 
 
آدرس الکترونیکی