لینک های سریع
انگلیسی
 لینک ویژه بیماران
 درمانگاه
 فرم ثیت نام درخواست کار 
 بنیادقلب فارس
 

kowsar

 

 

 
ارتباط با ما
 

 

  
شیراز خیابان قصردشت غربی بعداز زیر گذرشاهد بیمارستان کوثر

 
تلفن
 

 
آدرس بیمارستان کوثر
 
 
آدرس الکترونیکی